REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
COLOPLAST SP. Z O.O.
(„Regulamin”)

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Coloplast Sp. z o.o. pod adresem sklepcoloplast.pl przez osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Zakresem Regulaminu objęte są zagadnienia dotyczące zamawiania i sprzedaży produktów dostępnych w ofercie Coloplast Sp. z o.o. Regulamin został skonstruowany tak, aby zagwarantować odpowiednie zabezpieczenie praw konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287, dalej jako „Prawa Konsumenta”).  

§2
DEFINICJE

1. Użyte w Regulaminie pojęcia otrzymują następujące znaczenie:
a. „Regulamin” – poniższy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. UŚUDE.
b. „Sprzedawca” - Coloplast Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4, 00-189 Warszawa, Polska wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118096, NIP: 5272305360, REGON: 016306100, o kapitale zakładowym
w wysokości 4 250 000,00 zł – wykonująca świadczenia z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne na mocy umowy zawartej z Mazowieckiem Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.  
c. „Użytkownik” – użytkownik Internetu, korzystający ze sklepu Internetowego Coloplast lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego Coloplast.
d. „Kupujący” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nabywa Produkty od Sprzedawcy, korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego Coloplast. Kupującym nie może być osoba poniżej 18 roku życia. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Sklepu Internetowego pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.
e. „Produkty” – towary i usługi oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę, wymienione
i opisane w Sklepie Internetowym Coloplast, będące przedmiotem umowy pomiędzy Sprzedającym,
a Kupującym.
f. „Umowa zawarta na odległość” lub „Umowa” - umowa sprzedaży Produktów zawarta z Kupującym
a Sprzedawcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość
(w ramach Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
g. „Sklep Internetowy” – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod domeną internetową www.sklepcoloplast.pl.
h. „Konto Użytkownika” - usługa elektroniczna udostępniona przez Sprzedawcę jako zbiór zasobów
w systemie teleinformatycznym Sprzedawcę, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego w tym informacje dotyczące Danych osobowych oraz Zamówień złożonych w Sklepie Internetowym, do której Kupujący uzyskuje dostęp po zalogowaniu się. Usługa Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony z zastrzeżeniem możliwości usunięcia Konta przez Użytkownika.
i. „Formularz zamówienia” - usługa elektroniczna w postaci formularza dostępnego w Sklepie Internetowym Sprzedawcy umożliwiająca złożenie zamówienia poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym dotyczących sposobu dostawy
i płatności oraz danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
j. „Zamówienie” oświadczenie Kupującego o chęci nabycia określonych produktów znajdujących się
w ofercie Sprzedawcy.
k. „Koszyk” - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty, a także istnieje możliwość modyfikacji danych Zamówienia,
w szczególności ilości produktów.
l. „UŚUDE” - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U.   z 2016 r. poz. 1030). (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami)
m. „Zlecenie” – zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, wystawione prawidłowo przez osobę uprawnioną, spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555).
n. „Czas realizacji” – czas, w którym prawidłowo złożone Zamówienie potwierdzone przez Sprzedawcę jest kompletowane, a następnie wydawane przewoźnikowi w celu dostarczenia Produktu pod wskazany przez Kupującego adres, nie obejmuje czasu dostawy Produktu przez przewoźnika.
o. „Dni robocze” - dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej).
p. „Limit refundacyjny” – limit finansowania ze środków publicznych określony dla danego wyrobu medycznego wydawanego na podstawie zlecenia osoby uprawnionej (tj. Zlecenia lub Zlecenia na starym wzorze), powyżej którego Kupujący pokrywa koszt wyrobu medycznego ze środków własnych.
q. „przelewy24” - PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935.
r. „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

§3
OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego Coloplast jest możliwe dla Użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
Zalecane wymagania techniczne umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Sklepu Internetowego Coloplast to przeglądarka internetowa Google Chrome (ostatnie trzy wersje) lub Mozilla FireFox (ostatnie trzy wersje) lub Internet Explorer 11 lub  Microsoft Edge lub Opera (ostatnie trzy wersje) lub Safari (ostatnie dwie wersje), z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1Mb/s.
2. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz postępować zgodnie
z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
3. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie Internetowym Coloplast.
4. Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresu korespondencyjnego: Sklep Coloplast ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa, Bezpłatnej Infolinii 800 300 300, Telefon 22 535 60 10 oraz email: zamówienia.sklep@coloplast.com.

§4
REJESTRACJA W SKLEPIE

1. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym Coloplast jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
2. Złożenie Zamówienia przez Kupującego wymaga dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym Coloplast z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika (tj. login i hasło).
3. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia podanych przez Użytkownika danych, w tym
w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji, Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie Internetowym Coloplast.
5. Z chwilą rejestracji w Sklepie Internetowym Coloplast tworzone jest konto Użytkownika stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego w związku z zawieranymi Umowami. W ramach Konta Użytkownika Kupujący ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie Internetowym.

§5
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ – ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Użytkownik, przeglądając ofertę dostępną w Sklepie Internetowym , ma możliwość zapoznania się z opisem, cechami, parametrami i ceną Produktów. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania w Sklepie Internetowym jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z ofertą.
2. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w Koszyku wybrany przez siebie Produkt, który zamierza nabyć. Koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych Produktów przed ich Zakupem, przeliczanie wartości Produktów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru Produktów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do Koszyka kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Koszyka.
3. Po ostatecznym wyborze Produktów przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje skierowany do Formularza zamówienia służącego do składania Zamówień w Sklepie Internetowym.
Formularz zamówienia może być złożony z:
a. Dodatkowych danych osobowych (PESEL / Nr zlecenia na wyroby medyczne)
b. Danych adresowych do dostawy Zamówienia
c. Sposobu dostawy
d. Sposobu płatności
4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika do Sprzedawcy. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy Zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż Zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
5. Po złożeniu prawidłowego Zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu Zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) i sms na numer telefonu podany przy składaniu Zamówienia. Umowa  zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu Zamówienia.
6. Kupujący może złożyć Zamówienie na Produkty w następujących wariantach:
a. Zamówienie obejmuje tylko Produkty nabywane niezależnie od Limitu refundacyjnego
(w tym wariancie Kupujący nie musi posiadać Zlecenia).
b. Zamówienie obejmuje Produkty nabywane w ramach Limitu refundacyjnego (Zamówienia takich produktów realizowane są zgodnie ze szczególnymi warunkami sprzedaży opisanymi
w §6 Regulaminu, Kupujący powinien posiadać Zlecenie).
c. Zamówienie obejmuje Produkty nabywane w ramach Limitu refundacyjnego oraz Produkty poza Limitem refundacyjnym („Dostawy łączone”).  
7. Produkty w ramach wariantów określonych w § 5 ust. 6 powyżej są dostarczane Kupującemu w ramach jednej dostawy.
8. Kontakt Sprzedającego i Kupującego jest możliwy drogą telefoniczną, wówczas Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym na podany przez niego numer telefonu, drogą e-mail na podany przez Kupującego adres e-mail.
9. Umowa ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji Zamówienia.
10. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby prezentowana w Sklepie Internetowym oferta była dostępna, a w przypadku braku dostępności Produktów zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
11. Czas realizacji jest zależny od wariantu Zamówienia wybranego przez Kupującego zgodnie z § 5 ust. 6 powyżej. Sprzedawca informuje Kupującego o czasie realizacji, po weryfikacji zgłoszonego przez Kupującego Zamówienia. Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 7 dni a w przypadku Zakupów w ramach Limitu refundacyjnego 7 dni od daty pierwszego dnia uprawniającego do odbioru Produktów.
12. Rezygnacja z Zamówienia jest równoznaczna ze zwolnieniem Sprzedawcy z obowiązku realizacji Zamówienia. Rezygnacja z Zamówienia jest możliwa do momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji. Rezygnacja z Zamówienia jest możliwa z zastrzeżeniem zasad realizacji Zamówień dokonywanych
w ramach Limitu refundacyjnego na podstawie Zleceń zgodnie z § 6 Regulaminu.  
13. Do każdego wyrobu medycznego znajdującego się w ofercie Sprzedawcy dołączone są informacje niezbędne do zidentyfikowania wytwórcy produktu oraz instrukcja używania wyrobu medycznego.

§6
SZCZEGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DOTYCZĄCE PRODUKTÓW OBJĘTYCH LIMITEM REFUNDACYJNYM

1. Sprzedawca posiada w ofercie Produkty  dostępne w ramach Limitu refundacyjnego. Kupujący może skutecznie złożyć Zamówienie na Produkty finansowane w ramach Limitu refundacyjnego tylko w przypadku, gdy posiada prawidłowo wystawione i potwierdzone (przez NFZ) Zlecenie. Zamówienia Produktów dostępnych w ramach Limitu refundacyjnego można dokonać za pośrednictwem Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym. Zamówienie na Produkty w ramach Limitu refundacyjnego powinno zawierać indywidualny nr Zlecenia oraz PESEL. Z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamówienie w ramach Limitu refundacyjnego nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku gdy Kupujący nie przekaże w Zamówieniu informacji o nr Zlecenia. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o nieprzyjęciu Zamówienia w ramach Limitu refundacyjnego do realizacji oraz ustali z Kupującym informacje konieczne do przyjęcia Zamówienia w ramach Limitu refundacyjnego do realizacji.
2. Jeżeli Zamówienie w ramach Limitu refundacyjnego nie może zostać zrealizowane, Sprzedawca odblokuje Zlecenie w Centralnej Bazie Realizacji Zaopatrzenia NFZ. Kupujący, który posiada Zlecenie może je anulować do momentu przyjęcia Zamówienia w ramach Limitu refundacyjnego do realizacji. Jeżeli Kupujący anuluje Zlecenie będzie mógł dokonać zakupu Produktów poza Limitem refundacyjnym.
3. Kupujący ma możliwość częściowej realizacji Zlecenia tj. realizacji przysługujących z tytułu Zlecenia wyrobów medycznych partiami. Kupujący, który wybrał taką metodę realizacji pozostałe części Zlecenia może zrealizować tylko u Sprzedawcy. Sprzedawca wydaje Produkty objęte Zleceniem zgodnie ze wskazaniami Zlecenia na okresy nie krótsze niż 1 miesiąc i nie dłuższe niż 6 miesięcy. W celu realizacji pierwszej części Zlecenia Kupujący składa Zamówienie w ramach Limitu refundacyjnego. W celu realizacji kolejnych części Zlecenia, aby nabyć następne partie wyrobów medycznych Kupujący każdorazowo dokonuje Zamówienia w ramach Limitu refundacyjnego.
4. W przypadku gdy Kupujący będzie chciał zrezygnować z realizacji kolejnych części Zlecenia u Sprzedawcy powinien złożyć wniosek do NFZ w celu anulowania Zlecenia w zakresie niezrealizowanych jeszcze części. Anulować Zlecenie może również na wniosek Kupującego osoba uprawniona do wystawienia Zlecenia. Anulowanie Zlecenia będzie możliwe do czasu przyjęcia do realizacji kolejnej części Zlecenia przez Sprzedawcę tj. przyjęcia do realizacji Zamówienia w ramach Limitu refundacyjnego zgodnie z ust. 1 i 3 powyżej. W przypadku anulowania Zlecenia Kupujący nie może na jego podstawie złożyć na Produkty Zamówienia w ramach Limitu refundacyjnego, w takim przypadku Kupujący może dokonać Zamówienia wyłącznie poza Limitem refundacyjnym.
5. W przypadku podjęcia przez Kupującego decyzji o częściowej realizacji, o której mowa w ust. 3 powyżej, Sprzedawca będzie informował Kupującego o zbliżającym się okresie umożliwiającym następną częściową realizację Zlecenia i o zakończeniu realizacji Zlecenia („Przypomnienia”).
6. Zamówienie Produktów w ramach refundacji wymagające wydania Produktów na dany miesiąc musi zostać złożone nie później niż do godziny 12:00 ostatniego dnia roboczego danego miesiąca pod warunkiem realizacji Zlecenia.

§7
PŁATNOŚĆ

1. W przypadku zakupów Produktów nieobjętych refundacją NFZ,  Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówione w Sklepie Internetowym  Produkty. Kupujący jest zobowiązany do poniesienia kosztów dostawy jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż 100 zł (słownie: sto złotych, 00/100). Koszt przesyłki wynosi 8,61 zł (słownie: osiem złotych złotych, 61/100).
2. W przypadku zakupu produktów w pełni lub częściowo refundowanych (nabywanych w ramach Limitu refundacyjnego NFZ) zapłata powinna nastąpić przy odbiorze (gotówką lub kartą).
3. Płatności za nabyte w Sklepie Internetowym przez Kupującego Produkty dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie Internetowym oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
4. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy Produktów do Kupującego podane są odrębnie na stronie Sklepu Internetowego w sekcji „Dostawa i Płatność ”.
5. Kupujący dokonuje zakupu Produktów według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy,
w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych Zamówień.

§8
DOSTAWA

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Produktów w Sklepie Internetowym  jest adres dostawy wskazany przez Kupującego, z zastrzeżeniem Produktów odbieranych osobiście przez Kupujących, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Kupującego punkt odbioru osobistego.
3. Kupujący jest zobowiązany w trakcie odbioru przesyłki do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący jest zobowiązany nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody i skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności Coloplast.

§10
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Sprzedający dostarcza Produkty, które są wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. W przypadku, gdy Kupujący wykryje po zakupie wady w Produkcie przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji lub skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, jeżeli nabyte od Sprzedawcy Produkty zostały objęte gwarancją.
3. Wszystkie Produkty Sprzedawcy w przypadku opisanym w ust. 2 niniejszego paragrafu podlegają procedurze reklamacyjnej.
4. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W celu rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt na adres Sklep Medyczny Coloplast ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego (dokładny adres oraz numer telefonu), przedstawiać dowodów zakupu (paragon lub faktura), wskazanie powodu reklamacji, treści żądania, wskazanie numerów katalogowych reklamowanych Produktów, ilości reklamowanych Produktów oraz adres, na który Sprzedawca ma przesłać odpowiedź na zgłoszoną reklamację – jeżeli jest inny niż adres wskazany przez Kupującego w Zamówieniu.
5. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej:
a. listem  – na adres Sprzedawcy
b. na adres e-mail: zamówienia.sklep@coloplast.com
6. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest Kupującemu w formie pisemnej listownie lub drogą mailową. Wraz z odpowiedzią na reklamację Kupującego, Sprzedawca powiadomi Kupującego o sposobie dalszego postępowania.

§11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT PRODUKTU

1. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zakupu Produktu Kupującemu.
2. W celu odstąpienia od Umowy Kupujący powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (Pobierz Załącznik nr 1 do Regulaminu). Kupujący nie ma obowiązku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na wzorze formularza stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu (Pobierz Załącznik nr 1 do Regulaminu).
3. W celu skutecznego odstąpienia od Umowy Kupujący powinien przed upływem terminu wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu wysłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy pocztą na adres Sprzedającego lub drogą e-mail na adres: zamówienia.sklep@coloplast.com
4. Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik nr 2 (Pobierz Załącznik nr 2 do Regulaminu) do Regulaminu.
5. Produkt będący przedmiotem Umowy, od której Kupujący odstąpił powinien zostać niezwłocznie odesłany Sprzedawcy, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.
6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
7. Kupujący może zwrócić Produkt w Sklepie stacjonarnym podczas odbioru Zamówienia lub odsyłając Produkt na adres Sklepu Stacjonarnego. Kupujący zgodnie z art. 34 Praw konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.  
8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania
z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9. Sprzedawca zwraca Kupującemu uiszczoną przez niego płatność. Sprzedawca dokona zwrotu płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego
o odstąpieniu od Umowy. W przypadku gdy Zamówienie zostało opłacone przy odbiorze zwrot należności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, zgodnie z oświadczeniem Kupującego.  
10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności dokonanych przez Kupującego do czasu otrzymania zwracanego Produktu.
11. Sprzedawca informuje, że koszty zwrotu Produktu w zakresie wykonania przez Kupującego uprawnienia do odstąpienia od Umowy ponosi Kupujący.

§12
PRZERWY TECHNICZNE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego spowodowany siłą wyższą.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu Internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu Internetowego. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

§13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie
z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Kupujący zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
3. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy w trybie przewidzianym w  § 11 Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
5. W sprawach dotyczących korzystania z usług serwisu przelewy24 w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi przelewy24.
6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
7. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu
i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć